Miksi osakassopimus?

Osakassopimuksella voidaan edesauttaa yhtiön toimintaa sen koko elinkaaren ajan. Sillä voidaan sopia osakkaiden kesken yhtiön keskeisistä periaatteista ja toimintatavoista koko yhtiön elinkaaren ajaksi tai osakkaan yhtiön toiminnassa mukana olon ajaksi.

Osakeyhtiö perustetaan yleensä going concern -periaatteen mukaisesti jatkuvaa toimintaa varten. Vuosien kuluessa sekä yhtiön toiminta että osakkaiden elämäntilanne ja odotukset yhtiötä ja sen puitteissa tehtyä yhteistyötä kohtaan muuttuvat. Ilmeisimpänä esimerkkinä elämäntilanteen muuttumisesta on perheen perustaminen, jolloin korkean riskin toiminnan ohella aletaan tavoitella myös jatkuvuutta ja suhteellista varmuutta toimeentulosta henkilökohtaisten vastuiden kasvaessa.

Pienten kehityskaarensa alussa olevien yhtiöiden osakkaat hyötyisivät eniten osakassopimuksista, mutta heillä ei usein ole käsitystä sopimuksen tarpeellisuudesta tai riittävästi tietoa yhtiöoikeudesta tai sopimusoikeudesta sopimuksen laatimiseen. Ennakoivalla sopimisella voitaisiin välttää riitoja yhteistoiminnan myöhemmässä vaiheessa.

Osakassopimuksen tekeminen selkiyttää asioita. On ensiarvoisen tärkeää, että osakkaiden välillä on selvää mihin toiminnalla pyritään ja minkä verran kukin osakkaista on valmis panostamaan yhteisen yhtiön toimintaan. Sopimustarpeita analysoitaessa osakkaat keskustelevat siitä, millaiseksi he toivovat yhtiön ja oman toimenkuvansa yhtiössä kehittyvän. Tämä on tärkeää, koska yhtiötä perustavat osakkaat sijoittavat yhtiöön yleensä huomattavan määrän sekä henkisiä että taloudellisia voimavaroja. Yhtiön toiminnan fokuksen tarkka määritteleminen palvelee paitsi oikeudellisia myös liiketaloudellisia päämääriä.

Osakassopimuksen laatiminen vaatii aina perehtymistä kyseisen yhtiön tilanteeseen ja osakkaiden toiveisiin, tavoitteisiin ja vahvuuksiin. Valmista pohjaa sopimuksen laatimiselle ei ole, eikä sellaista ole tarkoituksenmukaista pyrkiä laatimaan. Osakassopimus on parhaimmillaan yhtä ainutlaatuinen kuin yhtiö itse ja sen osakkaat.

Outi Trast

Lakimies